Betingelser

Det er et krav, at kommunen er ansøger. Projekter med andre ansøgere medtages ikke.

Det skal være et nyt projekt, som startes op, alternativt nye initiativer der iværksættes i et eksisterende sommerfugleprojektområde.

Ejerens skriftlige samtykke skal foreligge.

Projektet skal tage hensyn til andre sårbare eller truede arter i projektområdet.

Tildeles projektet midlerne, skal der ved projektafslutning fremsendes en rapport til Danmarks Naturfredningsforening, hvori de igangsatte initiativer og projektets resultater kort beskrives og et overordnet budget vedlægges (i alt ca. 2 sider).

Projektmidlerne skal være anvendt senest i 2022.

Alle indsendte projekter udstilles med den tilknyttede sommerfugleart og kommunenavn af Danmarks Naturfredningsforening (DN) på Naturmødet 2018 i Hirtshals, og de to vinderprojekter vil blive markedsført nationalt af DN og A. Vogel sammen med kommunens navn.

Har du yderligere spørgsmål, er du selvfølgelig velkommen til at tage direkte kontakt.

Vinderen prioriteres ud fra en kombination af følgende

Projektet gavner dagsommerfugle der på rødlisten er kategoriseret som kritisk truet (CR), moderat truet (EN), sårbar (VU) eller næsten truet (NT). Se oversigt over arterne her.

Projektet undersøger artens/arternes lokale livsvilkår for at sikre, at der ikke igangsættes initiativer med en negativ effekt på bestanden/bestandene. Projektet har fokus på monitering af bestanden/bestandene i projektområdet før projektstart, under projektet og 2 år efter projektets afslutning.

NB: Projekter der fastholder sommerfugleområdet i en femårig periode eller mere prioriteres højest.

alt
Kate Skjærbæk Bjerrum
Naturformidler og Projektleder for Fredningstjek og Naturens Dag
 • E-mailadresse
 • Mobil
  +45 31 19 32 82
alt
Simon Leed Krøs
Projektleder og kampagneansvarlig for Projekt Biodiversitet nu
 • E-mailadresse
 • Mobil
  +45 30 51 61 40

Hvad kan pengene bruges til?

 • Moniteringsudgifter, herunder aflønning af ekspert
 • Engangsanlægsudgifter som fx hegning.
 • Afgræsning
 • Høslæt
 • Afbrænding
 • Afskrælning
 • Rydning
 • Bekæmpelse af invasive arter
 • Etablere sammenhænge mellem to lokaliteter
 • Kompensation for ophør af brug af gødning og sprøjtegifte i forbindelse med udtagning af landbrugsjorde
 • Alternativ til hektarstøtte med krav om sommerfuglevenlig drift (dvs. krav til græsningstryk og tidspunkt for slåning/høslet)
 • Udgifter til entreprenør i forbindelse med rydninger, afskrælning og andre tiltag

Projektet dækker ikke

Løn (Dog kan sommerfugleeksperter aflønnes i forbindelse med monitering)
Indkøb af maskiner o. lign. samt eventuelle kommunale driftsudgifter